Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με κάποια από τις προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή, οπότε παρακαλούμε να ελέγξετε για αλλαγές σε αυτούς τους όρους κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Η συνεχής χρήση του ιστότοπου μετά την απόσπαση των αλλαγών στις συνθήκες αυτές σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Άδειες και Περιορισμοί

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Αδελφότητα. Όλα τα υλικά που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, του κειμένου, των εικονιδίων, των οθονών, των βάσεων δεδομένων, των μέσων ενημέρωσης και των γενικών πληροφοριών) ανήκουν ή έχουν λάβει άδεια από εμάς. Μπορείτε να προβάλετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Επιπλέον, τα υλικά μπορούν να αναπαραχθούν από το προσωπικό των μέσων ενημέρωσης για χρήση σε παραδοσιακά δημόσια φόρουμ ειδήσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο σε άλλον ιστότοπο ή σε δίκτυο υπολογιστών χωρίς την άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση ή η διανομή υλικού από αυτόν τον ιστότοπο σε άλλους ιστότοπους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των διευθύνσεων όσων έχουν υποβάλει πληροφορίες) για να πουλήσουν ή να προωθήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες ή να ζητήσουν πελάτες ή για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό.

Παρά τα παραπάνω, διατηρούμε αποκλειστική διακριτική ευχέρεια και δικαίωμα να αρνηθούμε, να ανακαλέσουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής του περιεχομένου του ιστότοπου. Ωστόσο, δεν είναι ευθύνη μας να καθορίσουμε ποια είναι η «δίκαιη χρήση» για άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υλικά από αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό παραμένει εξ ολοκλήρου ευθύνη του χρήστη. Επιπλέον, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε πρόσθετες παραπομπές πηγής ούτε να εγγυηθούμε ότι τα υλικά θα εκκαθαριστούν για εναλλακτικές χρήσεις. Τέτοια ευθύνη τελικά παραμένει και με τον χρήστη. Ωστόσο, η Αδελφότητα διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει την παραβίαση του υλικού της και να ερμηνεύσει την «δίκαιη χρήση», καθώς κατανοεί το νόμο.

Κώδικας δεοντολογίας

Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε προσωπικά ή ως μέρος οποιασδήποτε συλλογικής προσπάθειας να υποβάλετε ή να δημοσιεύσετε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιβλαβείς ή προσβλητικές για άλλους χρήστες, ούτε να παραποιήσετε κάποιον άλλον χρήστη για να αποκρύψετε την ταυτότητά σας ή να εμπλέξετε κάποιον άλλον τέτοιες ενέργειες. Συμφωνείτε να μην κάνετε τίποτα που θα μπορούσε να διαταράξει τη ροή δεδομένων προς και από αυτόν τον ιστότοπο, να επηρεάσει την υπηρεσία ή την απόδοση αυτού του ιστότοπου ή να παρακάμψει οποιονδήποτε από τους ελέγχους ή τους κανόνες χρήσης που έχουμε εφαρμόσει. Κατανοείτε ότι το αποτέλεσμα επιβλαβών ή προσβλητικών ενεργειών μπορεί να περιλαμβάνει την ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και νομική ενέργεια εναντίον σας.

Σύνδεση

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους που λειτουργούν από άλλους Αυτές οι τοποθεσίες δεν διατηρούνται ή ελέγχονται από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Παρόλο που έχουμε κάνει καλή προσπάθεια να συνδέσουμε μόνο με καλαίσθητους, κατάλληλους χώρους, κάποιοι μπορεί να περιέχουν ακατάλληλο ή απαράδεκτο υλικό. Αν βρείτε τέτοιο υλικό κατά τη χρήση του ιστότοπου, ενημερώστε μας αμέσως.

Πιστεύουμε ότι όσοι διαθέτουν πληροφορίες στο διαδίκτυο αναμένουν ότι θα είναι διαθέσιμες στο κοινό και ευρέως. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η σύνδεση με άλλους ιστότοπους είναι νόμιμη και συμβατή με τις προσδοκίες όσων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Ωστόσο, εάν η πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο πρέπει να περιοριστεί, ο διαχειριστής του ιστότοπου θα πρέπει να μας ειδοποιήσει αμέσως.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εφαρμόζεται στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί και πρόκειται να εκτελεσθούν εξ ολοκλήρου εντός του κράτους, χωρίς εφαρμογή των αρχών σύγκρουσης νόμων. Κάθε ενέργεια που επιφέρετε για την επιβολή της παρούσας συμφωνίας ή οποιωνδήποτε θεμάτων που σχετίζονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο θα ασκηθεί είτε στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται στη Λευκωσία της Κύπρου και με τη συγκατάθεσή σας και να υποβάλετε την προσωπική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων για τους σκοπούς της ασκώντας οποιαδήποτε ενέργεια. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελέσιμη εν όλω ή εν μέρει, οι λοιπές διατάξεις δεν θα επηρεαστούν, εκτός αν διαπιστώσουμε ότι η μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη αποτελεί ουσιαστικό όρο της συμφωνίας, οπότε μπορούμε αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιήσουμε τη συμφωνία.

Περιορισμοί Ευθύνης

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών του παρόντος ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απώλειας κερδών, διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων και απώλειας προγραμμάτων ή άλλα δεδομένα σχετικά με το σύστημα χειρισμού πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση η συνολική μας ευθύνη σε σχέση με εσάς για όλες τις ζημίες, απώλειες και αιτίες της ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό που έχετε πληρώσει, εάν υπάρχει, για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο.

Αποποίηση ευθυνών

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ Ή ΔΩΡΕΑΝ, ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 23 Ιουλίου 2018

 

 

 

 

 

 

Shandarism

Σύμφωνα με τους Νόμους του Σύμπαντος
Στο πλαίσιο της βασιλείας της Παγκόσμιας Συνείδησης

Copyright © 2019 Shandarism.com
Ολα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.